Ücretsiz

Ücretin Yarısı

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız


MEB , BUCAK AHMET KADRİYE ÖZTÜRK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, fatura bilgileri, kart bilgilerinizin ilk ve son dört rakamı gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a.El işi ürün satışına aracılık yapılması ile ilgili süreçlerin ilerletilmesi

b.Ürünlerin internet sitesinde ilan şeklinde listelenmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması

c.Satış yapılabilmesi için iletişim ortamı sağlanması ve ödemenin güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması

d.Satılan ürünlerin alıcıya teslimi için satıcı tarafından nakliye hizmetinin verilmesi

e.İş ortakları, hissedarlar ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetimi

f.Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

g.Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası

h.Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi

i.Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi

j.Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

k.Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

l.Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

m.Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

n.Veri Sahibinin talep ve şikâyet yönetimi

o.Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi

p.Yetkili devlet kurumlarına mevzuata göre bilgi verilmesi

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (iş birliği yapılan şirket veya kişiler, hissedarlar, tedarikçiler) aktarabilmektedir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:

•a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

•c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

•f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

•g) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

•h)Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme.

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Kullanıcılarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Başvuru Formu’nda belirtilen yollarla Şirketimiz ile her zaman iletişime geçebilirler.

                                                                                                        
BAŞVURU FORMU


(6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen gerçek kişilere (“Veri Sahibi Kişi”), veri sorumlusuna başvurarak birtakım hakları kullanabileceği şeklinde hüküm yer almaktadır. İşbu başvuru formu (“Başvuru Formu”) ile Veri Sahibi Kişi’lerin şirketimiz MEB , BUCAK AHMET KADRİYE ÖZTÜRK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ (“Veri Sorumlusu”) nezdinde Kanun’da tanımlanan şekliyle veri sorumlusu sıfatını taşıdığı durumlar açısından yasal haklarını kullanabilme usulü belirlenmiştir.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince Veri Sahibi Kişiler Veri Sorumlusu’na başvurabilecektir. Başvuru Formu’nda, Veri Sorumlusu şirketimiz tarafından seçilen başvuru usulleri gösterilmektedir.

Veri Sorumlusu tarafından aşağıdaki usuller yazılı başvuru olarak kabul edilecek ve değerlendirilecektir. Bu yöntemler dışında yapılan başvurular ya da bilgi talepleri kişisel veri güvenliği nedeniyle değerlendirilemeyecektir.

Yazılı Başvuru Yöntemleri

1.Noter marifetiyle başvuru

2.PTT üzerinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla başvuru

Bu başvuru yöntemleri bazında kullanılacak iletişim bilgisi şu şekildedir.

•Noter ya da iadeli taahhütlü mektup     

•Veri Sorumlusu yasal adresi olan  “   Yeni Mahalle 1278 Sokak No1 Bucak/Burdur ”a “Kişisel Veri İşlemesi Hakkında Bilgi Talebi” ya da benzer bir açıklama ile gönderilmelidir.


Elektronik imzalı başvuru   

Veri Sorumlusu’na iletilmiş olan başvurular Kanun’un 13. Maddesi 2. Fıkrası gereğince 30 (otuz) gün içinde ve başvuruda kullandığınız usule göre yanıtlanacaktır. Başvurunuzun Veri Sorumlusu tarafından gerektiği gibi değerlendirilmesi, gerekli araştırmanın yapılabilmesi ve Veri Sahibi Kişi’ye uygun bir dönüş yapılabilmesi için aşağıda talep edilen bilgi ya da belgelerin veya başvuru sonrasında ek olarak istenebilecek bilgi ya da belgelerin eksiksiz olarak Veri Sorumlusu’na iletilmesi gereklidir. Veri Sahibi Kişi, eksik ya da yanlış olarak verilen bir bilgi ya da belge nedeniyle Veri Sorumlusu’nun gerekli araştırmayı yapamaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Veri Sorumlusu tarafından Başvuru Formu’nda eksik veya yanlış verildiği tespit edilen bilgilerin doğrusunun talep edilmesi ya da ek bilgiler istenmesi halinde Kanun’un 13. Maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre duracak ve ek bilgi ya da belgenin Veri Sorumlusu’na iletilmesini müteakip yeniden ve kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Başvurular, Kurul tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Ancak başvurulara Veri Sorumlusu tarafından verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, Veri Sahibi’nden her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Veri Sahibi tarafından cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sahibi Kişi Başvuru Formu ile ya da daha sonrasında Veri Sorumlusu’na iletmiş olduğu tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, hiçbir yanlış içermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Veri Sahibi Kişi, Başvuru Formu’nun değerlendirilmesi ve sonraki sürecin yürütülebilmesi amaçlarına yönelik olarak, kişisel verilerinin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul eder.

Veri Sahibi Kişiden İstenen Bilgiler

I.Başvuran Veri Sahibi Kişinin İletişim Bilgileri

Ad -Soyad:

TC Kimlik No:

Telefon:   

E-Posta:   

Fiziki Adres:   

II.Veri Sorumlusu ile Olan Ticari/Bireysel İlişkinin Niteliği

•a)Aşağıdaki tabloda verilen tiplerden hangisine uygun olduğunuzu düşünmekteyseniz bu kısımdaki size uygun bilgiyi işaretleyerek ilgili bölümün yanındaki alana Veri Sorumlusu ile olan ilişkinizin niteliğini bildiren bilgiyi seçiniz.


Çalışan                                                   Çalışan Adayı                                                        Kullanıcı                                                                   Diğer

        

•b) Yukarıdaki ilişki tanımlarına uymayan bir kapsamda olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bu bölümde gerekli açıklamayı yapınız.

III.Kanun Kapsamındaki Talep

Kanun kapsamındaki talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınızı ve açık talebinizi aşağıdaki bölüme yazınız.

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder ve başvurumun incelemeye alınmasını talep ederim.


Başvuran Veri Sahibi Kişi

Ad – Soyad :

Tarih :

İmza :